Polityka prywatności

Polityka prywatności

Firma D-Link i jej jednostki zależne (zwane dalej „D-Link) zobowiązują się chronić Państwa prywatność. Uznajemy, że zaufanie, które Państwo w nas pokładają wymaga całkowitej i odpowiedzialnej ochrony prywatności.

Uznajemy potrzebę zachowania poufności informacji, które zgodnie z Państwa uzasadnionymi oczekiwaniami powinny zostać informacjami prywatnymi. Oczekują, zasługują i otrzymają Państwo nasze pełne zaangażowanie w kwestie związane z zachowaniem Państwa prywatności. Mamy również obowiązek pomagać organom ścigania i innym organom rządowym odpowiedzialnym za ochronę dóbr publicznych. Jeśli i kiedy zostaniemy poproszeni o udzielenie pomocy, zrobimy to zgodnie z prawem i na najbardziej restrykcyjnych warunkach.
Polityka Prywatności D-Link (zwana dalej „Polityką Prywatności” lub „Polityką”) dotyczy prywatności klientów i osób odwiedzających nasze strony internetowe lokalnie i za granicą. O ile ma to zastosowanie, D-Link może działać zgodnie z prawem zawierającym wymogi, które różnią się od przepisów niniejszej Polityki. W niektórych jurysdykcjach D-Link może przyjąć osobną politykę prywatności, aby odzwierciedlić wymogi lokalnego prawa.

Nasza Polityka Prywatności wyjaśnia:

1. Jakie informacje gromadzimy?

Wszelkie informacje jakie wprowadzają Państwo w trakcie wysyłania formularzy lub zamówień na stronach D-Link mogą być gromadzone i przechowywane w naszej bazie danych. Aby lepiej zdefiniować typ informacji, które są gromadzone, określiliśmy i pogrupowaliśmy je w trzy kategorie:
a) Informacje osobowe;
b) Ogólne informacje niekonkretne i demograficzne;
c) Prawnie zastrzeżone informacje o klientach pochodzące z sieci  
 

Informacje osobowe

Gromadzimy Państwa informacje osobowe, w tym informacje, które Państwo nam przekazują, informacje gromadzone w toku naszych relacji i informacje, które możemy pozyskać z innych źródeł.  Informacje osobowe, zgodnie z definicją zawartą w Polityce Prywatności, to informacje, które pozwalają na Państwa identyfikację tj. nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, tytuł, wykształcenie i zatrudnienie, zainteresowania zawodowe, krajowy identyfikator, informacje finansowe takie jak numer karty kredytowej i inne informacje wymagane do świadczenie usług, dostawy produktu lub przeprowadzania transakcji, której Państwo żądali. 
 

Ogólne informacje niekonkretne i demograficzne

Wszelkie informacje nieosobowe wpisane przez Państwa lub zarejestrowane w trakcie transakcji są uznawane za ogólne informacje niekonkretne i demograficzne. Są to informacje, które nie zawierają informacji osobowych, a mogą zawierać informacje o doświadczeniach z produktami D-Link tj. typ i ilość zakupionych produktów, rodzaj przeglądarki sieciowej i typ systemu operacyjnego, identyfikację strony internetowej, przez którą przeglądarka przekierowała Państwa na naszą stronę, a także inne dane demograficzne, które nie identyfikują w konkretny sposób żadnej osoby.  Takie informacje są zazwyczaj gromadzone przez zastosowanie ciasteczek (ang. cookies), dzienników sieciowych i znaków nawigacyjnych (web beacons).
 
Możemy gromadzić informacje o użytkowaniu sieci tj. podstrony, które Państwo odwiedzają w naszej witrynie, adres internetowy (IP), zachowanie (np. podstrony, które Państwo przeglądają, linki, w które Państwo wchodzą, ilość czasu spędzonego na podstronach i czy odwiedzają Państwo naszą sieć lub stronę ponownie, a także inne działania, jakie podejmują Państwo w związku z witryną D-Link) i informacje o produkcie.  Takie informacje mogą być śledzone przez rejestrację Uniform Resource Locator (URL) i adresu IP Państwa komputera.
 
Prawnie zastrzeżone informacje o klientach pochodząca z sieci (CPNI)

W przypadku świadczenia dla Państwa usług telekomunikacyjnych, możemy zgromadzić i zachować pewne prawnie zastrzeżone informacje o klientach pochodzących z sieci („CPNI”). Państwa CPNI mogą obejmować rodzaje usług telekomunikacyjnych jakie Państwo otrzymują, wykorzystanie informacji, ID użytkownika i hasła, informacje o bilingach i transakcjach.

2. Do czego używamy informacji?

Gromadzimy Państwa dane osobowe i nieosobowe, aby lepiej zrozumieć profil demograficzny i geograficzny. Informacje, które gromadzimy są dokładnie weryfikowane, aby pomogły nam w określeniu najbardziej popularnych produktów, które Państwa interesują, w aktualizacji nowych usług i korzyści, w personalizacji naszej strony internetowej dla Państwa i w lepszym projektowaniu naszych produktów i stron(y), aby spełniały Państwa potrzeby.
 
Przez śledzenie Państwa adresu IP na naszej stronie, możemy lepiej zrozumieć, jakie typy produktów i usług oraz informacje są dla Państwa istotne, a czasem możemy wykorzystać te dane, by przedstawić Państwu informacje lub promocje, które pasują do Państwa różnych uwarunkowań geograficznych i demograficznych.
Czasem możemy przesyłać do Państwa ankietę pocztą elektroniczną lub online przez naszą stronę, aby uzyskać informacje zwrotne dotyczące usprawnień, jakie powinniśmy wprowadzić w naszych produktach i usługach i/lub na naszych stronach. Wypełnienie ankiet jest całkowicie dobrowolne, podawanie informacji osobowych i ogólnych nie jest wymagane. Odmowa wypełnienia ankiety lub sondażu nie będzie skutkować żadnym pogorszeniem relacji klienta(ów) z naszą organizacją.  Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywania zawiadomień o kolejnych ankietach lub sondażach, mogą Państwo kliknąć na link podany na dole każdej wiadomości promocyjnej, którą do Państwa wysyłamy, aby zażądać, by nie przysyłano do Państwa takich zawiadomień w przyszłości.
 
Możemy również przeprowadzać konkursy i/lub loterie.  Przez wzięcie udziału w loterii wyrażają Państwo zgodę na ujawnienie swoich informacji osobowych do naszego użytku w przyszłych kampaniach marketingowych. Państwa zgoda na wykorzystanie Państwa informacji może być warunkiem uczestnictwa w takich konkursach lub loteriach. 
 
W niektórych przypadkach możemy połączyć informacje o korzystaniu z sieci związane z Państwa dostępem do naszych stron z informacjami osobowymi. Używamy połączonych informacji, aby zapewnić naszym klientom i osobom odwiedzających strony lepsze doświadczenie online przez dostarczanie dostosowanych funkcji, usług i reklam. Po połączeniu dane są chronione jako informacje osobowe zgodnie z ich definicją w niniejszej Polityce. 
 
Okazjonalnie możemy dawać Państwu możliwość tworzenia obszarów profilu osobowego i przeglądania chronionej zawartości. W tym celu może być wymagane podania Państwa informacji osobowych i/lub innych. 
 
Dodatkowe sposoby wykorzystania Państwa informacji osobowych i innych obejmują: kontaktowanie się z Państwem w celu dostarczenia Państwu informacji o dostawie i bilingu, wymianę informacji w celu akceptacji informacji zwrotnych od klienta i zapewniania wsparcia, umożliwienie Państwu dalszego przekazywania informacji do innych osób takich jak przyjaciele lub współpracownicy i spełniania zobowiązań umownych. 
Informacje dotyczące kart kredytowych są wykorzystywane wyłącznie w celu uiszczenia zapłaty i w celu ochrony przed oszustwem. Informacje dotyczące kart kredytowych i inne wrażliwe informacje osobowe wymagane do przetworzenia decyzji kredytowej nie są używane w żadnym innym celu przez osoby świadczące dla nas usługi finansowe ani przez D-Link, i nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do świadczenia usługi, chyba że poproszą nas Państwo o zachowanie Państwa informacji dotyczących kart kredytowych do przyszłych zakupów.
 
Jeżeli skontaktują się Państwo z nami przez podstronę „Skontaktuj się z nami” lub przez e-mail, telefon lub pisemną korespondencję, możemy zachować Państwa komentarze w systemie do przyszłego wykorzystania w naszej bazie danych kontaktowych.
 

3. W jaki sposób dzielimy się Państwa informacjami?

Państwa informacje osobowe nie będą sprzedawane, wymieniane ani wypożyczane osobom trzecim, chyba że za Państwa zgodą, i w sytuacjach określonych w niniejszej Polityce.
Możemy przekazywać Państwa informacje osobowe w ramach D-Link w celu przetwarzania danych lub ich przechowywania. Możemy również przekazywać informacje osobowe do zaufanych partnerów, którzy pracują w imieniu lub z D-Link na podstawie umów o zachowaniu poufności. Firmy te mogą wykorzystać Państwa informacje osobowe, aby pomóc D-Link w komunikacji z Państwem w sprawie ofert D-Link i naszych partnerów marketingowych. Jednakże firmy te nie mają prawa przekazywania Państwa informacji.
W przypadku gdy korzystamy z pomocy osób trzecich przy przetwarzaniu Państwa informacji osobowych, wymagamy, by osoby te zgodziły się na przetwarzanie takich informacji zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z niniejszą Polityką, a także przy zastosowaniu wszelkich innych środków zachowania poufności  i środków ochronnych.  D-Link nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osoby trzecie, którym dostarczono informacje na mocy niniejszej Polityki Prywatności lub które zgromadziły informacje zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 
Możemy odpowiadać na wezwania, nakazy sądowe lub procesy prawne przez ujawnienie Państwa informacji i innych powiązanych informacji, jeżeli wymaga tego Prawo lub przepisy. Możemy również wykorzystać Państwa informacje osobowe do ustanowienia lub wykonania naszych praw lub w celu obrony przed zarzutami prawnymi.
 
Możemy przekazywać informacje osobowe i inne dodatkowe informacje nam dostępne, w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia czynności związanych z działaniami nielegalnymi, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami związanymi z potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwu fizycznemu jakiejkolwiek osoby w tym pracowników D-Link, naruszeniem warunków użytkowania D-Link lub w innym celu wynikającym z przepisów prawa. 
 
Jesteśmy zobowiązani do szanowania i ochrony Państwa CPNI. Poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa i do których udzielili Państwo nam upoważnienia, nie sprzedajemy, wymieniamy ani nie przekazujemy Państwa CPNI – w tym rejestrów rozmów – nikomu spoza D-Link ani nikomu, kto nie jest upoważniony do reprezentowania nas przy oferowaniu produktów lub usług, lub do pełnienia funkcji w naszym imieniu. 
Ogólnie możemy wykorzystywać Państwa CPNI do świadczenia usług, które Państwo zakupili, w tym do rozliczeń i pobierania opłat za te usługi. Ponadto, mamy zgodę na wykorzystanie lub ujawnienie CPNI w celu oferowania usług telekomunikacyjnych tego samego typu, które już Państwo od nas zakupili.  Możemy również wykorzystywać lub ujawniać Państwa CPNI z powodów prawnych lub regulacyjnych takich jak odpowiedź na nakaz sądowy lub wezwanie lub w celu wykrycia oszustwa i zapobiegania nielegalnemu wykorzystaniu naszej sieci i usług. Możemy również użyć CPNI, aby chronić innych klientów. 
Poprosimy Państwa o wyrażenie zgody na przekazywanie Państwa informacji osobowych osobie trzeciej w każdym celu, który nie został opisany powyżej lub kiedy wymagają tego przepisy prawa. 
Mogą wystąpić okoliczności, w których ze względów strategicznych lub innych biznesowych, D-Link zdecyduje się sprzedać, kupić, połączyć lub w inny sposób zreorganizować swoją działalność w innych Państwach. Taka transakcja może się wiązać z ujawnieniem informacji osobowych potencjalnym lub faktycznym nabywcom, lub z ich przekazaniem od sprzedawców.  Zgodnie z praktyką D-Link szukamy odpowiedniego zabezpieczenia informacji przy tego typu transakcjach.
 

4. Państwa wybór

D-Link nie będzie przekazywał ani wykorzystywał Państwa informacji osobowych dostarczonych do nas lub otrzymanych przez nas online w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej polityki bez wcześniejszego poinformowania Państwa i zaoferowania Państwu w możliwości wyboru. Damy Państwu możliwość zrezygnowania z otrzymywania niezamawianych materiałów reklamowych od nas i dołożymy wszelkich starań do przestrzegania Państwa prośby. Jeżeli kiedykolwiek zechcemy przekazać Państwa informacje osobom trzecim, które nie działają w naszym imieniu i w oparciu o naszą Politykę prywatności, najpierw zwrócimy się do Państwa o wyrażenie zgody.
 

5. W jaki sposób używamy narzędzi do automatycznego gromadzenia danych?

Ciasteczka

„Ciasteczka” to pliki, które są tworzone przez strony internetowe i są przechowywane na twardym dysku komputera. Ciasteczka mogą zawierać informacje takie jak licznik odwiedzin. Nie ma możliwości, by ciasteczko przeglądało albo przechowywało informacje z twardego dysku, by przechwytywało adresy e-mail albo przenosiło wirusy komputerowe.

D-Link lub osoba trzecia działająca w naszym imieniu mogą używać ciasteczek, aby dopasować i poprawić treści jakie przedstawiamy osobom odwiedzającym nasze strony. Możemy również używać ciasteczek, aby przechowywać preferencje użytkownika, aktywność użytkownika w zakresie zamówień online i aby śledzić transakcje.  

D-Link wykorzystuje „ciasteczka” (ang. cookies) w następujących celach:

  • Aby przechowywać preferencje użytkowników dotyczących witryny;
  • Aby zbierać informacje o wydajności i wykorzystaniu danych;
  • Do celów demograficznych oraz analizy i raportowania;
  • Do celów działań marketingowych. 

Można skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Państwa, kiedy strona próbuje wysłać ciasteczko do Państwa komputera i umożliwić tym samym Państwu akceptację lub odmowę przyjęcia ciasteczka. Mogą Państwo zatrzymać albo ograniczyć umieszczanie ciasteczek w komputerze. Niektóre strony internetowe mogą nie działać prawidłowo przy zablokowanych ciasteczkach.

Znaki nawigacyjne (Web Beacons)

Web beacons (znane również jako „czysty gif”(clear gif) lub „jednopikselowy gif” (one-pixel gif)) to małe elementy graficzne na stronie lub w wiadomości, które pozwalają nam monitorować działalność na naszej stronie lub usprawniają działanie ciasteczek. D-Link lub osoba trzecia działająca w naszym imieniu mogą używać web beacons na niektórych z naszych stron i w wiadomościach, aby określić efektywność naszego marketingu i korespondencji. 
 

6. W jaki sposób zabezpieczamy Państwa informacje osobowe?

Zachowujemy wiele fizycznych, elektronicznych i proceduralnych środków ostrożności, aby chronić Państwa informacje osobowe. Kiedy zamawiają Państwo usługi przez naszą stronę, używamy internetowego protokołu kodowania Secure Sockets Layer (SSL), aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe. Protokół SSL jest również wdrażany w celu zabezpieczenia informacji o Państwa koncie w trakcie przeglądania rachunków lub zamówień na naszej stronie i zabezpieczenia wszystkich ustawień i usług online. Żaden system ani usługa nie może zapewnić całkowitego zabezpieczenia, zwłaszcza usług, które bazują w pewnym stopniu na Internecie. Dlatego korzystając z naszych usług i stron(y), biorą Państwo pod uwagę ryzyko, że nieupoważnione osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do Państwa informacji. Jeżeli stwierdzimy, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa i że naruszenie to stwarza ryzyko kradzieży tożsamości lub zakłócenia świadczenia usług, dołożymy wszelkich starań, by Państwa o tym powiadomić.
Należy pamiętać, że dane przekazywane online nie są w pełni bezpieczne. Nie możemy zagwarantować pełnej ochrony i zabezpieczenia danych, a jedynie, że podejmiemy wszelkie rozsądne działania, by chronić informacje przesłane do nas drogą elektroniczną.  Transmisji danych dokonują Państwo na własne ryzyko. O ile ma to zastosowanie, możecie Państwo otrzymać dostęp do części naszej strony, które wymagają podania hasła. Państwo odpowiadają za bezpieczeństwo i poufność hasła.
 

7. Dokładność i dostęp

D-Link stara się zachować dokładność Państwa informacji osobowych. Linki do stron osób trzecich na stronie są przedstawione wyłącznie dla Państwa wygody. Skorzystanie z tych linków spowoduje opuszczenie strony D-Link. Firma D-link nie weryfikuje stron osób trzecich i nie kontroluje ich ani nie jest odpowiedzialna za te strony, ich treść lub politykę prywatności. Jeżeli zostaną Państwo poproszeni o podanie informacji na tych stronach lub w związku z usługami świadczonymi przez te strony, zalecamy by dokładnie zapoznali się Państwo z ich polityką prywatności przed wysłaniem informacji. Firma D-Link ani nie wspiera ani nie składa żadnych oświadczeń na temat stron osób trzecich, ani na temat informacji, oprogramowania czy innych produktów albo materiałów, które można na nich znaleźć, ani wyników uzyskanych przez skorzystanie ze strony osób trzecich. Państwo ponoszą ryzyko związane z dostępem do stron osób trzecich.
 

8. Data wejścia w życie i aktualizacje Polityki

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 27 października 2010 r. i zastępuje Wszelkie wcześniejsze polityki prywatności. Zastrzegamy sobie Prawo do aktualizacji niniejszej Polityki, aby odzwierciedlić zmiany dokonywane w naszych praktykach związanych z ochroną prywatności. Wraz ze zmianami w praktykach gromadzenia informacji będziemy odpowiednio aktualizować niniejszą Politykę. Informacje zawarte w niniejszej Polityce mogą ulec zmianie w każdej chwili bez zawiadomienia.
 

9. Skontaktuj się z nami

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa wątpliwości związane z naszymi praktykami i politykami w zakresie ochrony prywatności. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o skontaktowania się z nami przez stronę „Kontakt".