Smlouva o partnerském programu

Value in Partnership+

As of: May 23rd, 2018 - 5:00 PM BST

Aby se prodejce mohl zaregistrovat a stát se členem Partnerského programu VALUE IN PARTNERSHIP společnosti D-Link, musí přijmout níže uvedené smluvní podmínky („Smlouvu“).

Strany

Tato smlouva o programu Value In Partnership+ (dále jen „Smlouva“) je uzavírána s D-Link (Europe) Ltd., společností registrovanou v Anglii a Walesu pod číslem 03062020 se sídlem registrovaným v Odyssey Business Park, Artemis Building, West End Road, South Ruislip, HA4 6QE, Spojené království (dále jen „D-Link“). Strana (dále jen „Partner“), která klikne na tlačítko „Souhlasím“ níže, tímto kliknutím a přijetím této smlouvy potvrzuje, že je oprávněným zástupcem společnosti, která požádala o účast v programu D-Link Value In Partnership+. Partner tímto potvrzuje, že dosáhl plnoletosti, souhlasí s dodržováním všech místních zákonů týkajících se online chování a je plně schopen a kompetentní porozumět těmto podmínkám.

Účel smlouvy

Tato smlouva stanoví podmínky partnerského programu společnosti D-Link pro prodejce („Partnerský program VALUE IN PARTNERSHIP+“), v němž se prodejci, kteří prodávají produkty D-Link („Produkty“) v mezipodnikovém (B2B) sektoru, stávají partnery a kvalifikují se pro (i) závazky a benefity určité Kategorie programu (Gold (zlatá úroveň), Silver (stříbrná úroveň), Bronze (bronzová úroveň), Registered (registrovaný partner)) nebo Specializace (IP Surveillance Preferred (IP kamerové systémy), Storage Preferred (datová úložiště), Security Preferred (zabezpečovací řešení)) přijetím a dodržováním určitých kritérií stanovených společností D-Link, například certifikace pro produkty („Certifikace“), jak jsou uvedena na webových stránkách extranetu Partnerského portálu D-Link.

Způsobilost k účasti

Partner je prodejcem produktů v mezipodnikovém (B2B) sektoru a chce se stát členem Partnerského programu VALUE IN PARTNERSHIP+. Partner musí splňovat všechny aktuální požadavky kladené na Partnera, jak jsou uvedeny na této webové stránce a v této Smlouvě.

Partnerský program VALUE IN PARTNERSHIP+ je určen k tomu, aby nabídl Partnerovi benefity za jeho závazek a investice za účelem nákupu a následného prodeje Produktů D-Link. Pro řádné a hodnotné protiplnění této Smlouvy, jejíž přijetí je tímto potvrzeno, se strany dohodly takto:

Dohoda

  1. Partner tímto potvrzuje a souhlasí s tím, že požádal o členství v Partnerském programu VALUE IN PARTNERSHIP+ a po přijetí společností D-Link Partner dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že se jeho účast v Partnerském programu VALUE IN PARTNERSHIP+ bude řídit podle podmínek této Smlouvy, Příručky programu D-Link VALUE IN PARTNERSHIP+ a veškerých smluvních podmínek obsažených v jakékoliv doplňkové dohodě týkající se Partnerského programu VALUE IN PARTNERSHIP+, zahrnující, mimo jiné, podmínky vztahující se na Partnerský portál, přiřazenou Kategorii a jakákoli práva nebo povinnosti uvedené na Partnerském portálu týkající se způsobilosti, přijetí a ukončení jakýchkoli Certifikátů, které (i) jsou zde zahrnuty jako odkaz a (ii) mohou být čas od času změněny, jak je stanoveno v této Smlouvě. Partner bere na vědomí, že přijetí do Partnerského programu VALUE IN PARTNERSHIP+, včetně zařazení do jakékoli Kategorie nebo Specializace, závisí výhradně na uvážení společnosti D-Link bez ohledu na to, zda Partner splnil či nesplnil všechna požadovaná výkonnostní nebo školicí kritéria.
  2. Společnost D-Link neopravňuje Partnera prodávat jakékoli produkty D-Link na jakýchkoli tržních webech, například Amazon, Ebay, Best Buy, Rakuten („Tržní web“) a Prodejce se musí zdržet vědomého či neúmyslného přímého nebo nepřímého inzerování, propagace nebo prodeje produktů D-Link na jakémkoli Tržním webu (s výjimkou případu a v takovém rozsahu, v jakém je každá webová stránka použitá pro tento účel Prodejcem výslovně písemně schválena společností D-Link a toto schválení společnost D-Link v celku nebo částečně nezrušila).
  3. Partner tímto uděluje souhlas se zasíláním informací od společnosti D-Link, například prostřednictvím elektronických a tištěných médií nebo dalších komunikačních metod přímého marketingu a prodeje. Partner má právo přerušit nebo omezit zasílání informací, zároveň tím však akceptuje, že v důsledku tohoto rozhodnutí může přijít o některé očekávané benefity Programu partnerství VALUE IN PARTNERSHIP+. Partner přijímá odpovědnost za své rozhodnutí a zbavuje společnost D-Link odpovědnosti za jakoukoli potenciální nebo pociťovanou ztrátu statusu.
  4. Společnost D-Link je oprávněna čas od času přezkoumávat činnost Partnera v rámci Partnerského programu VALUE IN PARTNERSHIP+. Partner prohlašuje a zaručuje společnosti D-Link, že bude po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat všechny požadavky stanovené v tomto dokumentu a v Partnerském programu VALUE IN PARTNERSHIP+, které mohou být vyžadovány pro udržení statusu účastníka Partnerského programu VALUE IN PARTNERSHIP+.
  5. Pokud Partner v jakémkoli okamžiku po dobu trvání této Smlouvy přestane splňovat jakýkoli požadavek stanovený v tomto dokumentu nebo na Partnerském portálu, který je součást Partnerského programu VALUE IN PARTNERSHIP+, například požadavek na zařazení do libovolné Kategorie nebo Specializace, D-Link může podle svého uvážení ukončit účast Partnera v Partnerském programu VALUE IN PARTNERSHIP+, například zařazení Partnera do Certifikace, Propagace, Programu nebo určité Kategorie nebo Specializace podle části „Ukončení Smlouvy z určitého důvodu“ v této Smlouvě.
  6. Specifické požadavky na kvalifikaci.Partner si uvědomuje potřebnost speciálních odborných znalostí a dodržování závazků pro zajištění správné obchodní politiky, instalace, integrace a podpory Produktů a souhlasí s tím, že bude udržovat potřebnou kapacitu, vybavení a personál podle požadavků této Smlouvy pro plnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy a veškerých jejích úprav nebo dodatků a vynaloží přiměřené komerční prostředky a úsilí na rozvoj trhu s Produkty. Partner s ohledem na to souhlasí, že bude po celou dobu platnosti této Smlouvy plnit požadavky stanovené touto Smlouvou a požadavky týkající se příslušné Kategorie nebo Specializace, ve které společnost D-Link akceptovala účast Partnera, mimo jiné ty, které jsou stanoveny pro Partnerský portál, udržení příslušné úrovně Kategorie a Specializace, z nichž každá může být společností D-Link čas od času změněna.

Nákup produktů

Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva neopravňuje Partnera k nákupu Produktů přímo od společnosti D-Link. Veškeré nákupy produktů Partnerem se budou řídit samostatnou smlouvou uzavřenou mezi (i) Partnerem a společností D-Link nebo (ii) Partnerem a Autorizovaným distributorem společnosti D-Link (dále jen „Autorizovaný distributor D-Link“), který bude kupovat produkty přímo od společnosti D-Link a poté je prodávat partnerovi. D-Link zveřejní seznam takových Autorizovaných distributorů D-Link na Partnerském portálu; tento seznam může být podle uvážení společnosti D-Link čas od času aktualizován.

Přístup k Partnerskému portálu

Společnost D-Link uděluje Partnerům přístup k Partnerskému portálu v souladu s podmínkami této smlouvy a všemi smluvními podmínkami stanovenými na Partnerském portálu. Po schválení žádosti Partnera o členství v Partnerském programu VALUE IN PARTNERSHIP+ mu D-Link automaticky vydá přihlašovací heslo.

Změny v této smlouvě a v Partnerském programu VALUE IN PARTNERSHIP+

Strany souhlasí s tím, že společnost D-Link může kdykoliv a na základě vlastního uvážení upravit, doplnit, omezit nebo jinak pozměnit (dále pod souhrnným označením „Změny“) podmínky této smlouvy anebo Partnerský program VALUE IN PARTNERSHIP+, například požadavky na udržení určité Kategorie anebo Specializace a z toho plynoucích benefitů, přičemž tyto změny nabývají platnosti po třiceti (30) dnech od oznámení Partnerovi. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že oznámení o změnách e-mailem nebo poštou nebo zveřejnění těchto změn na Partnerském portálu bude D-Link podle této smlouvy považovat za dostatečné upozornění. Pokud Partner některé z takových změn považuje za podstatné, bude mít právo ukončit tuto Smlouvu a svoji účast v Partnerském programu VALUE IN PARTNERSHIP+ s okamžitou platností po písemném oznámení společnosti D-Link.

Benefity pro partnery programu VALUE IN PARTNERSHIP+

Podle podmínek této Smlouvy, jakož i všech podmínek vztahujících se k Partnerskému programu VALUE IN PARTNERSHIP+ stanovených na Partnerském portálu, bude Partner při jejich dodržování oprávněn získat určité benefity v rámci Partnerského programu VALUE IN PARTNERSHIP+ pro příslušnou Kategorii a Specializaci. Tyto benefity bude určovat čas od času společnost D-Link výhradně dle vlastního uvážení a podle dalších ustanovení na Partnerském portálu. Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že (i) některé benefity Partnerského programu VALUE IN PARTNERSHIP+, které jsou uvedeny níže a také zveřejněny na Partnerské portálu, nemusí být dostupné k datu nabytí platnosti této Smlouvy anebo k datu oznámeném společností D-Link, ale mohou být dostupné v budoucnu a (ii) benefity, které jsou dostupné Partnerovi jako účastníkovi v jakékoli konkrétní Kategorii nebo Specializaci, závisí na tom, jak si Partner vede v dosahování a dodržování požadavků stanovených na Partnerském portálu pro příslušnou Kategorii nebo Specializaci.

Stanovení ceny a Smlouva o zvláštních cenách (SPA)

Partner může požadovat speciální ceny buď přímo nebo prostřednictvím Autorizovaného distributora D-Link pro nákup produktů D-Link výhradně za účelem prodeje konkrétnímu zákazníkovi (Koncovému uživateli). Společnost D-Link může podle vlastního uvážení povolit speciální cenu jako SPA a rozšířit ji na Partnera. Konkrétní Koncový uživatel musí být uveden na písemné SPA od společnosti D-Link a partner souhlasí s následujícími podmínkami Programu zvláštního stanovení ceny:

SPA se vztahuje pouze na daného Koncového uživatele, a to ve stanovené době a množství. Výši slevy v SPA nelze uplatnit v Programech CO-OP, MDF, Spiffs nebo slevových programech. Jakákoli výjimka, rozšíření nebo změna uvedeného zákazníka (zákazníků), časového období, množství, ceny anebo produktu musí být písemně schválena společností D-Link. D-Link může kontaktovat zadaného Koncového uživatele přímo za účelem ověření této obchodní příležitosti. * Partner na vyžádání poskytne společnosti D-Link kopii faktury do 3 pracovních dnů od přijetí žádosti. Na faktuře musí být uvedeno jméno a adresa nebo dodací adresa Koncového uživatele.

V případě potřeby může společnost D-Link provést náhodnou inspekci za účelem kontroly dokladů a lokalit Partnera, které jsou přiměřeně nutné pro konkrétní účel ověření dodržování podmínek. Po obdržení žádosti o provedení kontroly od společnosti D-Link Partner souhlasí s naplánováním schůzky do deseti (10) pracovních dnů ve vzájemně přijatelném čase a datu. Společnost D-Link má nárok na tento audit jednou za čtvrtletí a takový audit bude prováděn na náklady společnosti D-Link a během běžné pracovní doby Partnera. S informacemi poskytnutými během auditu bude nakládáno jako s důvěrnými informacemi ve vlastnictví Partnera.

V případě, že audit odhalí jakýkoli podvod či zkreslení údajů týkající se předpokládaných zákazníků nebo Koncových uživatelů Partnera anebo jakékoliv jiné nepravdivé prohlášení ze strany VIP+ Partnera v souvislosti s informacemi poskytnutými společnosti D-Link pro některou SPA, partner uhradí společnosti D-Link náklady na tento audit a vrátí částku slevy u příslušné SPA. Společnost D-Link si vyhrazuje právo odečíst vrácenou dlužnou částku slevy od jakékoliv finanční pobídky, kterou by společnost D-Link dlužila Partnerovi. Sankce za jakékoliv porušení bude zahrnovat mimo jiné to, že D-Link bude požadovat zpět veškeré slevy poskytnuté na SPA, vyloučení z Programů SPA anebo registrace prodeje, odnětí všech slev dlužených za jakýkoli Program nebo propagační akci D-Link nebo ukončení účasti v Programu VALUE IN PARTNERSHIP+ a ztrátu všech statusů a benefitů. D-Link si navíc vyhrazuje právo ukončit jakoukoli stávající SPA anebo zamítnout schválení jakékoli budoucího SPA.

D-Link může tyto Podmínky anebo propagační akce kdykoli zrušit, upravit nebo doplnit bez předchozího upozornění a dle vlastního uvážení.

Pokud je to podle konkrétních partnerů a zemí aplikovatelné, Partner potvrzuje, že přijal politiku Minimální inzerované ceny („MAP“) společnosti D-Link, a je srozuměn s tím, že pokud nedodrží podmínky uvedené v tomto dokumentu, bude to mít za následek ztrátu kompenzací od společnosti D-Link, mimo jiné CO-OP, VIR, MDF, Spiffs, IR nebo jiných slevových Programů.

Ukončení

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího přijetí Partnerem („Datum účinnosti“) a zůstává v plné platnosti a účinnosti, dokud se partner účastní Partnerského programu VALUE IN PARTNERSHIP+, pokud nebude ukončena některou stranou, jak je uvedeno níže.

Ukončení bez uvedení důvodu

Kterákoli strana může ukončit tuto Smlouvu a účast Partnera v Partnerském programu VALUE IN PARTNERSHIP+, Kategorii nebo Specializaci bez uvedení důvodu po uplynutí třiceti (30) dnů od písemné výpovědi druhé smluvní straně, pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak.

Ukončení z konkrétního důvodu

Kterákoli strana může ukončit tuto Smlouvu a účast Partnera v Partnerském programu VALUE IN PARTNERSHIP+, a to okamžitě po písemném oznámení, pokud druhá strana: (a) nesplní nějakou podstatnou povinnost této Smlouvy a nenapraví to do deseti (10) dnů po obdržení písemného oznámení o tomto neplnění nebo (b) se stane insolventní, podá nebo je proti ní podán podle příslušných zákonů návrh na vyhlášení konkurzu nebo insolvence nebo učiní nějaká jiná nebo obdobná opatření ve prospěch svých věřitelů nebo podniká jakékoli podobné kroky, nebo c) je zjištěno, že nesplňuje nějaké konkrétní požadavky Programu podle této Smlouvy, Partnerského programu VALUE IN PARTNERSHIP+ nebo Certifikace. Žádná ze stran není odpovědná vůči druhé straně za jakékoli škody, výdaje, ztráty zisků nebo očekávaných zisků nebo dobrého jména, které vzniknou v důsledku ukončení nebo vypršení platnosti této Smlouvy podle jejích podmínek.

Povinnosti po ukončení

Po ukončení této smlouvy každá strana vrátí druhé straně všechny možné informace poskytnuté přijímající straně stranou, která je zpřístupnila podle této Smlouvy, ovšem za předpokladu, že D-Link si může uchovat veškeré materiály předložené Partnerem nebo vystavené pro Partnera, které mají spojitost s požadování nebo přijímáním jakýchkoli benefitů podle této smlouvy ze strany Partnera. Kromě toho po ukončení této smlouvy již Partner není dále oprávněn vystupovat jako Partner nebo se takto označovat, nebo využívat jakákoli práva nebo benefity vyplývající z této Smlouvy, například ty, které jsou uvedeny na Partnerském portálu.

Důvěrné informace

Společnost D-Link může partnerovi v souvislosti s touto smlouvou jakož i partnerským programem VALUE IN PARTNERSHIP+ poskytovat určité Informace, které jsou důvěrné povahy („Důvěrné informace“). Tyto informace mohou být poskytovány Partnerovi mimo jiné prostřednictvím Partnerského portálu, při konferenčních hovorech nebo na webových seminářích. Partner nesmí nikdy vyzradit Důvěrné informace žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu společnosti D-Link. Tato povinnost se nevztahuje na informace, které: (i) se nyní nebo v budoucnu, bez jakéhokoli neoprávněného jednání nebo nečinnosti na straně Partnera, stanou všeobecně známými nebo dostupnými; (ii) jsou Partnerovi právoplatně známy bez povinnosti zachovávat mlčenlivost v době, kdy Partner obdrží od společnosti D-Link stejné informace, o čemž svědčí písemný záznam; (iii) jsou v budoucnu zákonně poskytnuty partnerovi třetí stranou bez omezení na jejich zveřejnění; (iv) jsou poskytnuty společností D-Link jiným osobám bez omezení na jejich zveřejnění; nebo (v) jsou zjištěny nezávisle Partnerem bez použití Důvěrných informací společnosti D-Link. Nic v této smlouvě nebrání partnerovi ve zveřejnění Důvěrných informací do té míry, v jaké je přijímající strana právně nucena tak učinit nějakým státním vyšetřovacím nebo soudním orgánem v rámci řízení, na jehož základě má tento orgán příslušnou pravomoc; avšak za předpokladu, že před jakýmkoli takovým zveřejněním Partner (a) vymáhá po žádající straně zachování důvěrné povahy Důvěrných informací; b) neprodleně uvědomí společnost D-Link písemnou formou o příkazu nebo požadavku na zveřejnění od žádající strany; a (c) bude plně spolupracovat se společností D-Link při ochraně před jakýmkoli takovým zveřejněním anebo při získávání ochranného příkazu, který zužuje rozsah vynuceného zveřejnění a chrání její důvěrné informace.

Žádná publicita

Partner nesmí prozradit, zveřejnit nebo publikovat podmínky této smlouvy ani Partnerského programu VALUE IN PARTNERSHIP+ bez předchozího písemného souhlasu společnosti D-Link.

Náhrada škody / Omezení odpovědnosti / Odmítnutí záruk

Náhrada škody.

Partner bude odškodňovat, chránit a krýt společnost D-Link, její mateřskou společnost a všechny její dceřiné společnosti, pobočky, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce a akcionáře před veškerými ztrátami vzniklými v důsledku (a) jakéhokoliv porušení zastoupení, záruky, závazku nebo smlouvy ze strany Partnera nebo jeho zaměstnanců podle této Smlouvy NEBO JAKÉHOKOLI závazku nebo plnění, které může být v souvislosti s touto Smlouvou přislíbeno, prováděno nebo vykonáno; nebo (b) nedbalosti nebo úmyslného pochybení Partnera nebo jeho zaměstnanců.

Omezení odpovědnosti

Společnost D-Link nebude v žádném případě, bez ohledu na teoretické předpoklady, odpovědná za jakékoli zvláštní, následné, nepřímé či náhodné škody nebo sankční náhrady škody jakéhokoli druhu nebo za ztrátu příjmu, ztrátu při podnikání, ztrátu dat nebo jiné finanční ztráty jakkoli způsobené a to ani v případě, kdy bylo upozorněno na možnost takových škod vzniklých jakýmkoli způsobem na základě této smlouvy nebo účasti Partnera v Partnerském programu VALUE IN PARTNERSHIP+ NEBO JAKÝKOLIV závazek nebo plnění, které může být v souvislosti s touto Smlouvou přislíbeno, prováděno nebo vykonáno.

Odmítnutí záruk

PARTNER SOUHLASÍ S TÍM, ŽE POUŽITÍ PARTNERSKÉHO PORTÁLU, ÚČAST V PARTNERSKÉM PROGRAMU VALUE IN PARTNERSHIP+ A VEŠKERÉ MATERIÁLY NEBO INFORMACE JSOU POSKYTOVÁNY NA BÁZI „TAK JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“. D-LINK VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY MOŽNÉ ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ CIZÍCH PRÁV. D-LINK NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE PARTNERSKÝ PORTÁL NEBO PARTNERSKÝ PROGRAM VALUE IN PARTNERSHIP+ SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY NEBO BUDE FUNGOVAT NEPŘETRŽITĚ, VČASNĚ, BEZPEČNĚ NEBO BEZCHYBNĚ; D-LINK TAKÉ NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU OHLEDNĚ VÝSLEDKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT ZÍSKÁNY NA ZÁKLADĚ POUŽITÍ PARTNERSKÉHO PORTÁLU NEBO ÚČASTI V PARTNERSKÉM PROGRAMU VALUE IN PARTNERSHIP+, NEBO PŘESNOSTI ČI SPOLEHLIVOSTI INFORMACÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM PARTNERSKÉHO PORTÁLU NEBO PARTNERSKÉM PROGRAMU VALUE IN PARTNERSHIP+. NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ZÁRUK, TAKŽE SE NA NĚ VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Ochranné známky a loga

Vlastnictví a použití ochranné známky

Partner programu VALUE IN PARTNERSHIP+ bere na vědomí, že všechny ochranné známky, obchodní názvy, servisní značky, slogany, design, charakteristická reklama, označení, loga a další symboly pro identifikaci na trhu jsou nebo byly vyvinuty a používány společností D-Link nebo jejími dceřinými nebo přidruženými společnostmi kdekoli na světě („Ochranné známky společnosti D-Link") a jsou výhradním vlastnictvím společnosti D-Link. Na základě této Smlouvy a s výslovnou podmínkou dodržováním jejích podmínek a pouze po dobu trvání této Smlouvy společnost D-Link tímto uděluje partnerovi nevýhradní, nepřenositelné, bezplatné, osobní právo používat ochranné známky D-Link, ale pouze ve spojitosti s Partnerovým marketingem, reklamou, distribucí anebo prodejem produktů D-Link a pouze za přísného dodržování aktuální verze pokynů pro použití značky/loga D-Link, které jsou v současné době umístěny na adrese http://vipplus.dlink.com. Partner nezískává žádná práva k ochranným známkám společnosti D-Link tím, že je používá.

Ochrana ochranné známky  

Partner nesmí odstranit, změnit nebo upravit sériová nebo identifikační čísla, štítky, ochranné známky D-Link nebo jiné symboly pro identifikaci na trhu z Produktů prodaných nebo licencovaných společností D-Link podle této Smlouvy. Partner musí vynakládat stejnou míru péče a prostředků, jakou využívá k ochraně svých vlastních Ochranných známek, avšak v žádném případě ne méně než přiměřenou péči, a poskytne veškerou přiměřenou pomoc, včetně zpracování dokumentů požadovaných společností D-Link, k ochraně ochranných známek společnosti D-Link v příslušném regionu.

Právo na audit

V souladu s přiměřenými požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany ze strany Partnera může společnost D-Link do deseti (10) pracovních dnů po zaslání písemného upozornění provést kontroly záznamů a lokalit Partnera, které jsou přiměřeně nutné pro ověření dodržování požadavků této Smlouvy a Programu VALUE IN PARTNERSHIP+, například požadavků jakéhokoli Certifikačního programu. Společnost D-Link má nárok na tento audit jednou za čtvrtletí. Takový audit bude prováděn na náklady společnosti D-Link a během běžné pracovní doby Partnera. Informace poskytnuté během auditu budou podléhat ustanovením o důvěrných informací podle této Smlouvy.

Různé

Partner nesmí postoupit ani převést tuto Smlouvu, ať již vcelku nebo částečně, nebo jakákoli svoje práva nebo závazky vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti D-Link, přičemž takový souhlas bude dán výhradně dle vlastního uvážení společnosti D-Link. Jakýkoli pokus o toto převedení bez takového písemného souhlasu je neplatný. Společnost D-Link může přiřadit svá práva a závazky podle této Smlouvy jakékoli pobočce nebo v souvislosti s fúzí nebo jiným podnikatelským spojením nebo prodejem všech nebo podstatné části svých aktiv jinému subjektu.

Tato smlouva, včetně, ale ne pouze, těch částí Partnerského portálu týkajících se Partnerského programu VALUE IN PARTNERSHIP+, které jsou zde obsaženy, znamená celkovou shodu a souhlas stran pokud jde o zde uvedený předmět Smlouvy a nahrazuje všechny možné ostatní smlouvy mezi stranami týkající se předmětu této Smlouvy. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, může být tato Smlouva změněna nebo doplněna pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci stran.

Prominutí libovolného neplnění závazku podle této Smlouvy nebo jakékoli z podmínek této Smlouvy nebude považováno za trvalé prominutí nebo prominutí jakéhokoli dalšího neplnění závazků nebo jakékoli jiné podmínky, ale vztahuje se výhradně na konkrétní případ, na který bylo toto prominutí uplatněno. Uplatněním jakéhokoli práva nebo opravného prostředku stanoveného v této Smlouvě nebude dotčeno právo uplatnit jakékoli jiné právo nebo opravný prostředek stanovený zákonem nebo spravedlivým nárokem, s výjimkou případů, kdy to tato Smlouva výslovně omezuje.

V případě, že je jakékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno jako neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, nebude tím nijak ovlivněna nebo narušena platnost, zákonnost a vymahatelnost jakéhokoli ze zbývajících ustanovení a strany dále souhlasí s nahrazením takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení platným a vymahatelným ustanovením s podobným záměrem a ekonomickým účinkem.

Žádná ze stran nebude odpovědná vůči druhé za jakoukoli údajnou ztrátu nebo škodu vyplývající z jakéhokoli zpoždění plnění způsobeného jednáním jiné strany, jednáním civilního nebo vojenského orgánu, vládními zájmy, zemětřesením, požárem, záplavou, epidemií, karanténou, energetickou krizí, stávkou, pracovními problémy, válkou, vzpourou, nehodou, nedostatkem, zpožděním při přepravě nebo jinými příčinami, které jsou mimo možnou kontrolou opožděné strany.

Strany uzavírající tuto Smlouvu jsou nezávislé smluvní strany a nebudou považovány za partnery, společné podniky nebo zástupce jiné strany. Tato Smlouva bude vykládána v souladu se zákony Anglie a veškeré spory ohledně této Smlouvy budou řešeny podle zákonů Anglie s výjimkou jejích kolizí s právními normami. Anglické soudy budou mít výlučnou pravomoc rozhodovat o všech sporech mezi stranami vyplývajícími z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.

Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, všechny náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou a transakce zamýšlené v této Smlouvě uhradí strana, která tyto náklady a výdaje zapříčinila.

Originál této Smlouvy byl sepsán v angličtině a směrodatným oficiálním jazykem této Smlouvy je angličtina. Partner se tímto vzdává možnosti a souhlasí s tím, že nebude nikdy uplatňoval žádná práva, která by mohl mít, aby měl tuto Smlouvu sepsanou v jazyce podle svého sídla.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI

Vyjádřením souhlasu s touto Smlouvou a svojí účastí se všichni Účastníci zavazují dodržovat tyto smluvní podmínky a rozhodnutí společnosti D-Link, která jsou konečná a závazná. Pokud z vaší strany dojde k jakémukoliv nedodržení těchto Podmínek nebo jakémukoli pokusu jednat způsobem, který je v rozporu se záměrem těchto Podmínek, může to mít za následek ukončení vašeho účtu podle rozhodnutí společnosti D-Link nebo jejích autorizovaných zástupců na základě jejich vlastního uvážení.

Vyjádřením souhlasu s touto Smlouvou také potvrzuji, že jsem oprávněným zástupcem a mám pravomoc přijmout všechny podmínky tohoto Programu jménem mojí společnosti.

Podrobné informace o zásadách ochrany osobních údajů D-Link Europe najdete na eu.dlink.com/Privacy.