Umowa programu partnerskiego

Value in Partnership+

Od: 23 Maj, 2018 - 5:00 PM BST 

Strony

Niniejsza Umowa Programu VALUE IN PARTNERSHIP+ (dalej zwana „Umową”) zawarta została pomiędzy D-Link (Europe) Ltd., spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem rejestrowym 03062020, z siedzibą przy Odyssey Business Park, Artemis Building, West End Road, South Ruislip, HA4 6QE, Wielka Brytania, dalej zwaną „(D-Link)” oraz firmą reprezentowaną przez osobę klikającą na przycisk „Zgadzam się” poniżej, dalej zwaną Partnerem („Partnerem”). Poprzez kliknięcie i zaakceptowanie niniejszej Umowy Partner potwierdza, że jest upoważnionym przedstawicielem firmy, która wnioskowała o przystąpienie do Programu D-Link VALUE IN PARTNERSHIP+. Partner niniejszym potwierdza swoją pełnoletność i zgadza się przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów prawa dotyczących postępowania w sieci i potwierdza, że jest upoważniony do podejmowania decyzji w zakresie niniejszej umowy.

Warunki użytkowania

Niniejsza Umowa określa warunki programu partnerskiego D-Link dla resellerów („Program Partnerski VALUE IN PARTNERSHIP+”), na mocy którego firmy prowadzące sprzedaż Produktów D-Link („Produktów”) do przedsiębiorstw stają się Partnerami Programu Partnerskiego VALUE IN PARTNERSHIP+ a także kwalifikują się do (i) zobowiązań i korzyści związanych z konkretnym poziomem Programu („Status”) (Złoty, Srebrny, Brązowy, Zarejestrowany) spełniając warunki określone przez D-Link, między innymi certyfikację w ramach Produktów („Certyfikacja”).

Warunki uczestnictwa

Partner jest sprzedawcą Produktów do przedsiębiorstw i wnioskuje o przyjęcie do Programu Partnerskiego VALUE IN PARTNERSHIP+. Partner musi przestrzegać wszystkich aktualnie obowiązujących wymagań dla Partnerów VALUE IN PARTNERSHIP+., określonych na niniejszej stronie internetowej oraz w niniejszej Umowie.

Program Partnerski VALUE IN PARTNERSHIP+ ma na celu zaoferowanie korzyści Partnerom w zamian za zaangażowanie w zakup i odsprzedaż Produktów oraz poczynione inwestycje. W związku z powyższym, w zamian za korzyści, których otrzymanie zostaje niniejszym potwierdzone, strony zgadzają się na następujące warunki:

Przestrzeganie warunków

  1. Partner niniejszym potwierdza, że ubiega się o przyjęcie do Programu Partnerskiego VALUE IN PARTNERSHIP+ i po zaakceptowaniu przez D-Link, Partner przyjmuje do wiadomości i uznaje, że jego uczestnictwo w Programie Partnerskim VALUE IN PARTNERSHIP+ podlegać będzie warunkom określonym w niniejszej Umowie oraz w Przewodniku po programie VALUE IN PARTNERSHIP+, włączając, między innymi, warunki wymagane do uzyskania określonej Specjalizacji oraz Statusu i wszelkich praw lub zobowiązań określonych na Portalu dla Partnerów w odniesieniu do kwalifikacji, akceptacji i wycofania Certyfikacji. Wszystkie te warunki są (i) włączone do niniejszej umowy poprzez przywołanie oraz (ii) mogą okresowo ulegać zmianie zgodnie z ustaleniami w niniejszej Umowie. Partner przyjmuje do wiadomości, że przyjęcie do Programu Partnerskiego VALUE IN PARTNERSHIP+, w tym przypisanie Statusu, zależy wyłącznie od D-Link, bez względu na to, czy Partner spełnił wszystkie wymagane kryteria wyników sprzedaży lub szkoleń.
  2. D-Link nie upoważnia Partnera do sprzedaży Produktów D-Link na żadnych portalach handlowych, włączając, między innymi Allegro, Ebay, OLX, Gumtree („Portal Handlowy”), a Partner powstrzymuje się od świadomego lub wynikającego z zaniedbania, bezpośredniego lub pośredniego reklamowania, promowania lub sprzedawania jakichkolwiek Produktów D-Link na platformach e-commerce (chyba że i jedynie w stopniu, w jakim każda strona internetowa wykorzystywana w tym celu przez Partnera została wyraźnie zaakceptowana przez D-Link na piśmie, a akceptacja ta nie została wycofana przez D-Link w całości lub w części).
  3. Partner niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji od D-Link poprzez, między innymi, elektroniczne, drukowane i inne metody prowadzenia marketingu bezpośredniego i komunikacji sprzedażowej. Partner ma prawo do rezygnacji z tej korespondencji, ale czyniąc to akceptuje fakt, że niektóre z przewidywanych korzyści Programu Partnerskiego VALUE IN PARTNERSHIP+ mogą być utracone w wyniku tej decyzji. Partner akceptuje odpowiedzialność za swoje decyzje i zabezpiecza D-Link przed wszelkimi potencjalnymi lub postrzeganymi utratami statusu.
  4. D-Link jest upoważniony do okresowej kontroli wyników sprzedaży Partnera w ramach Programu Partnerskiego VALUE IN PARTNERSHIP+. Partner oświadcza i gwarantuje D-Link, że przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy będzie stosować się do wszystkich wymagań określonych w niniejszej Umowie określających warunki Programu Partnerskiego VALUE IN PARTNERSHIP+ oraz spełniać wymagania związane z utrzymaniem statusu uczestnika Programu Partnerskiego VALUE IN PARTNERSHIP+.
  5. Jeśli w jakimś momencie w trakcie okresu obowiązywania niniejszej Umowy Partner zaprzestanie przestrzegania któregoś z wymagań określonych w niniejszej Umowie lub na Portalu dla Partnerów jako część Programu Partnerskiego VALUE IN PARTNERSHIP+, włączając, między innymi, kryteria przyznawania Statusu, D-Link może, według własnego uznania, zakończyć udział Partnera w Programie Partnerskim VALUE IN PARTNERSHIP+, włączając, między innymi, udział Partnera w jakimkolwiek programie Certyfikacyjnym, Promocyjnym lub innym, jak również wycofać przyznany Status, zgodnie z zapisami niniejszej Umowy w paragrafie: „Rozwiązanie z podaniem przyczyny”.
  6. Posiadanie kwalifikacji. Uznając szczególną wiedzę i zaangażowanie konieczne dla właściwego wprowadzania na rynek, instalowania, integrowania i wspierania Produktów, Partner zgadza się utrzymywać zdolność, infrastrukturę i personel konieczny i wymagany na mocy niniejszej Umowy w celu wykonywania zobowiązań na jej mocy oraz na mocy wszelkich załączników i aneksów do niej, a także do dokładania racjonalnych wysiłków w celu rozwijania rynku na Produkty. W tym zakresie Partner zgadza się przez cały czas obowiązywania niniejszej Umowy wypełniać zobowiązania określone w niniejszej Umowie, w tym te dotyczące Statusu, do których D-Link zaklasyfikował Partnera, włączając, między innymi, te określone na Portalu dla Partnerów, a dotyczące utrzymania Statusu, każde zgodnie z okresowymi modyfikacjami wprowadzanymi przez D-Link.

Zakup Produktów

Partner potwierdza i akceptuje fakt, że niniejsza Umowa nie upoważnia Partnera do zakupu Produktów bezpośrednio od D-Link. Wszelkie Produkty kupowane przez Partnera podlegają odrębnym umowom zawartym albo pomiędzy (i) Partnerem i D-Link, albo (ii) Partnerem i Autoryzowanym Dystrybutorem D-Link („Autoryzowany Dystrybutor D-Link”), który zakupi produkty bezpośrednio od D-Link i następnie sprzeda je Partnerowi. D-Link publikuje listę Autoryzowanych Dystrybutorów D-Link na Portalu dla Partnerów, a lista ta może być aktualizowana okresowo według uznania D-Link.

Dostęp do Portalu dla Partnerów

D-Link niniejszym udziela Partnerowi dostępu do Portalu dla Partnerów zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i warunkami określonymi na Portalu dla Partnerów. Po zaakceptowaniu wniosku Partnera o przyjęcie do Programu Partnerskiego VALUE IN PARTNERSHIP+ D-Link automatycznie wyśle login i hasło.

Zmiany w niniejszej Umowie i Programie Partnerskim VALUE IN PARTNERSHIP+

Strony zgadzają się, że D-Link może w każdym momencie i według własnego wyłącznego uznania, modyfikować, rozbudowywać, zmniejszać lub w inny sposób zmieniać (łącznie „Zmiany”) warunki niniejszej Umowy i/lub Programu Partnerskiego VALUE IN PARTNERSHIP+, włączając, między innymi, wymagania dotyczące utrzymania konkretnego Statusu oraz korzyści z tego wynikające, przy czym takie zmiany wchodzą w życie trzydzieści (30) dni po powiadomieniu Partnera. Strony potwierdzają i zgadzają się, że powiadomienie o zmianach pocztą elektroniczną lub umieszczenie ich na stronie lub opublikowanie ich w inny sposób uznawane będzie za wystarczające powiadomienie przez D-Link na mocy niniejszej Umowy. Jeśli takie zmiany uznane zostaną za znaczące przez Partnera, będzie miał on prawo do rozwiązania niniejszej Umowy i zakończenia swojego uczestnictwa w Programie Partnerskim VALUE IN PARTNERSHIP+ ze skutkiem natychmiastowym poprzez przekazanie D-Link pisemnego wypowiedzenia.

Korzyści Programu Partnerskiego VALUE IN PARTNERSHIP+

Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, jak również wszelkimi warunkami odnoszącymi się do Programu Partnerskiego VALUE IN PARTNERSHIP+, opublikowanymi na Portalu dla Partnerów, i pod warunkiem przestrzegania ich przez Partnera, Partner kwalifikuje się do otrzymania pewnych korzyści wynikających z Programu Partnerskiego VALUE IN PARTNERSHIP+ odpowiednich dla Statusu, przypisywanych okresowo przez D-Link, według jego wyłącznego uznania, oraz jak dalej określono na Portalu dla Partnerów. Partner potwierdza i zgadza się, że (i) niektóre z korzyści Programu Partnerskiego VALUE IN PARTNERSHIP+ określone w niniejszej Umowie, jak również opublikowane na Portalu dla Partnerów, mogą nie być dostępne w Dniu Wejścia w Życie niniejszej Umowy, lub w dniu ogłoszonym przez D-Link, ale mogą być dostępne w przyszłości; oraz (ii) korzyści dostępne dla Partnera związane z posiadanym Statusem uzależnione są od uzyskania i ciągłego spełniania przez Partnera wymagań określonych na Portalu dla Partnerów dla odpowiedniego Statusu.

Wycena Projektu i Oferta Specjalna (SPA)

Partner może wnioskować o wycenę projektu bezpośrednio w firmie D-Link lub za pośrednictwem Autoryzowanego Dystrybutora D-Link w wyłącznym celu sprzedaży konkretnemu klientowi (Użytkownik Końcowy). D-Link może, według własnego uznania, zaakceptować wycenę projektu jako Ofertę Specjalną (SPA) i udostępnić ją dla Partnera. Wskazany przez Partnera Użytkownik Końcowy będzie ustalony na piśmie i wpisany w SPA otrzymanym od D-Link. Partner zgadza się przestrzegać warunków Oferty Specjalnej (SPA):

Oferta Specjalna (SPA) jest przeznaczona wyłącznie dla określonego w SPA Użytkownika Końcowego, w określonym w SPA czasie i dla określonych ilości Produktów. Upusty określone w SPA nie mogą być łączone z Programami COOP, VIR, MDF, ani innymi programami rabatowymi. Wszelkie zmiany lub rozszerzenia wymienionego w SPA Użytkownika Końcowego, a także zmiany czasu, ilości, ceny i/lub Produktów muszą być zaakceptowane na piśmie przez D-Link. D-Link może kontaktować się bezpośrednio z danym Użytkownikiem Końcowym w celu zweryfikowania projektu objętego Ofertą Specjalną SPA. Na prośbę D-Link, Partner - w przeciągu 3 dni roboczych od otrzymania takiej prośby - dostarczy kopię faktury sprzedaży do Użytkownika Końcowego. Faktura musi zawierać nazwę i adres Użytkownika Końcowego i/lub adres wysyłki.

W razie potrzeby, D-Link zastrzega sobie prawo do losowej kontroli dokumentów i siedziby Partnera, wyłącznie w celu sprawdzenia zgodności transakcji sprzedaży z warunkami SPA. Po otrzymaniu od D-Link powiadomienia o audycie Partner zobowiązuje się zaplanować spotkanie w terminie dziesięciu (10) dni roboczych, w obustronnie uzgodnionym dniu i godzinie. D-Link ma prawo do przeprowadzania takich audytów raz na kwartał, a audyt zostanie przeprowadzony na koszt D-Link i w normalnych godzinach pracy Partnera. Informacje udostępnione w czasie audytu będą traktowane jako poufne.

W przypadku, gdy audyt wykaże niezgodność transakcji z warunkami przyznania Oferty Specjalnej SPA, dotyczącymi Użytkownika Końcowego i/lub innych warunków podanych w SPA, Partner zobowiązuje się zwrócić D-Link koszty audytu oraz kwotę upustu udzielonego w ramach SPA. D-Link zastrzega sobie prawo do odjęcia należnego do zwrotu rabatu od ewentualnych zobowiązań finansowych D-Link względem Partnera. Kary za naruszenie warunków SPA mogą obejmować, ale nie będą do tego ograniczone, odebranie wszystkich rabatów udzielonych w ramach SPA przez D-Link, odmowę przyznawania Ofert Specjalnych SPA oraz rejestracji Projektów, lub usunięcie z Programu VALUE IN PARTNERSHIP+ i utrata wszelkich statusów i korzyści. Dodatkowo D-Link zastrzega sobie prawo do unieważnienia istniejących SPA i/lub odmówienia udzielenia SPA w przyszłości.

D-Link może anulować, modyfikować lub zmienić warunki niniejszej Umowy w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia i wyłącznie wedle własnego uznania.

Rozwiązanie

Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej zaakceptowania przez Partnera („Dzień Wejścia w Życie") i pozostanie w mocy tak długo, jak długo Partner będzie uczestniczył w Programie Partnerskim VALUE IN PARTNERSHIP+, chyba że zostanie rozwiązana przez jedną ze stron na warunkach niniejszej Umowy.

Rozwiązanie bez podania przyczyny

Każda strona może rozwiązać niniejszą Umowę i zakończyć uczestnictwo Partnera w Programie Partnerskim VALUE IN PARTNERSHIP+ lub zrezygnować z posiadanego Statusu bez podania przyczyny, za wypowiedzeniem z okresem wypowiedzenia wynoszącym trzydzieści (30) dni lub w inny sposób określony w niniejszej Umowie.

Rozwiązanie z podaniem przyczyny

Każda strona może rozwiązań niniejszą Umowę i zakończyć uczestnictwo Partnera w Programie Partnerskim VALUE IN PARTNERSHIP+ ze skutkiem natychmiastowym poprzez pisemne wypowiedzenie jeśli druga strona: (a) nie wypełnia istotnego zobowiązania niniejszej Umowy i nie naprawi tego niewykonania w przeciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o tym niewykonaniu lub (b) stanie się niewypłacalna, złożyła lub złożono przeciwko niej wniosek o ogłoszenie upadłości lub niewypłacalności, lub zawarła inne lub podobne ugody na korzyść wierzycieli lub podjęła wszelkie inne podobne działania, lub (c) ujawniono, że nie spełnia jakiegoś konkretnego wymagania Programu określonego w niniejszej Umowie, w Programie Partnerskim VALUE IN PARTNERSHIP+. Żadna ze stron nie jest odpowiedzialna wobec drugiej strony za szkody, wydatki, utraty zysków lub przewidywanych zysków albo dobrego imienia, które powstało w wyniku lub powiązane było z rozwiązaniem lub wygaśnięciem niniejszej Umowy.

Zobowiązania w momencie rozwiązania

Po rozwiązaniu niniejszej Umowy każda strona zwraca drugiej stronie wszelkie Informacje Poufne przekazane stronie otrzymującej przez stronę ujawniającą na mocy Umowy, pod warunkiem jednak, że D-Link może zachować wszelkie materiały złożone przez lub dla Partnera w związku z wnioskiem o przyznanie korzyści lub otrzymaniem korzyści w zakresie niniejszej Umowy. Dodatkowo w momencie rozwiązania niniejszej Umowy Partner traci prawo do reprezentowania lub jakiegokolwiek stosowania nazwy Partnera oraz do jakichkolwiek praw i korzyści wynikających z niniejszej Umowy, między innymi tych określonych na Portalu dla Partnerów.

Informacje Poufne

D-Link może przekazywać Partnerowi pewne Informacje, które mają poufny charakter w powiązaniu z niniejszą Umową, jak również Programem Partnerskim VALUE IN PARTNERSHIP+ („Informacje Poufne”). Przykładowo, miedzy innymi, takie informacje mogą być dostarczone Partnerowi poprzez Portal dla Partnerów lub w czasie telekonferencji lub webinarium. Informacje poufne nigdy nie będą ujawniane przez Partnera stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody D-Link. To zobowiązanie nie ma zastosowania do informacji, które: (i) teraz lub później, bez udziału Partnera, staną się powszechnie znane lub dostępne; (ii) są zgodnie z prawem znane Partnerowi bez zobowiązania do zachowania poufności w momencie otrzymania tych samych informacji przez Partnera od D-Link, co można wykazać odpowiednimi dowodami pisemnymi; (iii) zostaną później zgodnie z prawem przekazane Partnerowi przez stronę trzecią bez ograniczeń co do ujawniania; (iv) są ujawnione innym przez D-Link bez ograniczeń ujawniania; lub (v) zostaną niezależnie opracowane lub uzyskane przez Partnera bez wykorzystania Informacji Poufnych D-Link. Nic w niniejszej Umowie nie stanowi przeszkody dla ujawnienia przez Partnera Informacji Poufnych w stopniu, w jakim strona otrzymująca jest prawnie zmuszona do zrobienia tego przez organ dochodzeniowy lub sądowy państwa zgodnie z postępowaniem, które podlega jurysdykcji takiego organu; jednak pod warunkiem, że przed takim ujawnieniem Partner (a) powiadomi organ żądający o poufnym charakterze Informacji Poufnych; (b) niezwłocznie powiadomi D-Link na piśmie o nakazie organu żądającego lub żądaniu ujawnienia; oraz (c) będzie w pełni współpracować z D-Link w zakresie ochrony przed takim ujawnieniem i/lub uzyskaniem nakazu ochronnego zawężającego zakres wymuszonego ujawnienia i chroniącego poufność informacji.

Ochrona przed roszczeniami / Ograniczenie odpowiedzialności /Wyłączenie gwarancji

Ochrona przed roszczeniami

Partner zabezpiecza i zwalnia od odpowiedzialności D-Link, jego spółkę nadrzędną i wszystkie spółki powiązane, filie, dyrektorów, kierowników, pracowników, przedstawicieli i udziałowców przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami lub podstawami roszczeń w zakresie jakichkolwiek i wszelkich strat wynikających, powiązanych, nakładanych lub poniesionych z powodu (a) naruszenia warunków reprezentacji, gwarancji, zobowiązania lub umowy ze strony Partnera lub jego pracowników w zakresie niniejszej Umowy lub jakichkolwiek działań, które mogą być obiecane lub wykonane w ramach tej umowy; albo (b) zaniedbania lub świadomego niewłaściwego postępowania Partnera lub jego pracowników.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma D-Link zrzeka się w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo jakiejkolwiek odpowiedzialności za wyjątkowe, następcze, pośrednie lub uboczne szkody jakiegokolwiek rodzaju oraz za utratę zysków, danych albo inne straty finansowe, niezależnie od sposobu powstania, nawet w przypadku powiadomienia o możliwości wystąpienia takich strat, związane z niniejszą Umową lub uczestnictwem Partnera w Programie Partnerskim VALUE IN PARTNERSHIP+, ani wynikłe z jakichkolwiek działań lub czynności, które mogą być obiecane lub wykonane w ramach niniejszej Umowy.

Wyłączenie odpowiedzialności

Partner ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z PORTALU DLA PARTNERÓW I UCZESTNICTWO W PROGRAMIE PARTNERSKIM VALUE IN PARTNERSHIP+ ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY LUB INFORMACJE DOSTARCZONE SĄ W STANIE, W JAKIM SĄ, I O ILE SĄ DOSTĘPNE. D-LINK WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE ZOBOWIĄZANIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, JAWNE LUB DOMNIEMANE, WŁĄCZAJĄC, MIĘDZY INNYMI, DOMNIEMANE ZOBOWIĄZANIEN SPRZEDAWALNOŚCI, ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. INFORMACJE ZAWARTE NA PORTALU DLA PARTNERÓW NIE STANOWIĄ OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO. D-LINK NIE GWARANTUJE, ŻE PORTAL DLA PARTNERÓW LUB PROGRAM PARTNERSKI VALUE IN PARTNERSHIP+ SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA PARTNERA LUB BĘDZIE TRWAŁ NIEPRZERWANIE, BĘDZIE ZABEZPIECZONY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW. D-LINK NIE GWARANTUJE RÓWNIEŻ W ŻADEN SPOSÓB WYNIKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZYSKANE DZIĘKI WYKORZYSTANIU PORTALU DLA PARTNERÓW LUB DZIĘKI UDZIAŁOWI W PROGRAMIE PARTNERSKIM VALUE IN PARTNERSHIP+, NIE GWARANTUJE RÓWNIEŻ DOKŁADNOŚCI ANI NIEZAWODNOŚCI INFORMACJI UZYSKIWANYCH Z PORTALU DLA PARTNERÓW LUB Z PROGRAMU PARTNERSKIEGO VALUE IN PARTNERSHIP+.

Znaki towarowe i logotypy

Własność i wykorzystanie Znaków Towarowych

Partner potwierdza, że wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe, slogany, projekty, wyróżniające reklamy, etykiety, logotypy i inne symbole służące do identyfikacji handlowej, które zostały opracowane i są wykorzystywane przez D-Link lub jego filie lub oddziały w jakimkolwiek miejscu na świecie („Znaki Towarowe D-Link”) są całkowicie własnością firmy D-Link. Firma D-Link udziela Partnerowi niewyłącznego, niemożliwego do przekazania, wolnego od tantiem, osobistego prawa do użycia Znaków Towarowych D-Link pod warunkiem zachowania zgodności z warunkami niniejszej Umowy i jedynie w czasie obowiązywania niniejszej Umowy oraz pod warunkiem, że Znaki Towarowe D-Link będą używane wyłącznie w połączeniu z działaniami marketingowymi, reklamowymi, dystrybucyjnymi lub sprzedażą Produktów D-Link przez Partnera oraz wyłącznie zgodnie z bieżącą wersją wytycznych D-Link w zakresie marki/logo, które obecnie znaleźć można pod adresem http://vipplus.dlink.com. Partner nie uzyskuje żadnych praw do Znaków Towarowych D-Link poprzez ich wykorzystanie.

Ochrona Znaków Towarowych

Partner nie będzie usuwał, zmieniał lub modyfikował numerów seryjnych lub identyfikacyjnych, etykiet, Znaków Towarowych D-Link lub innych symboli identyfikujących w handlu z Produktów sprzedawanych lub licencjonowanych przez D-Link. Partner zobowiązuje się do zachowania tego samego poziomu ochrony Znaków Towarowych D-Link, co poziom stosowany w przypadku ochrony własnych znaków towarowych, pod warunkiem że nie będzie to poziom niższy od powszechnie uznawanego za odpowiedni. Partner zobowiązuje się do udzielania wszelkiej możliwej pomocy, w tym udostępnienia dokumentów żądanych przez firmę D-Link, w celu ochrony praw dotyczących Znaków Towarowych D-Link na Terytorium prowadzenia działalności.

Zakończenie wykorzystywania Znaków Towarowych i logotypów

Partner przyjmuje do wiadomości, że akceptacja i zdobycie Statusu pozwala Partnerowi na stosowanie Znaków Towarowych D-Link specyficznych określonego Statusu. Po zakończeniu uczestnictwa Partnera programie partnerskim, zaprzestanie wszelkiego wykorzystywania Znaków Towarowych D-Link związanych z danym Statusem oraz zniszczenia wszystkich opakowań, reklam, plików komputerowych i innych materialnych i niematerialnych zastosowań lub wyświetleń zawierających takie Znaki Towarowe D-Link. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy lub zakończeniu uczestnictwa w Programie Partnerskim VALUE IN PARTNERSHIP+ Partner zaprzestanie jakiegokolwiek wykorzystywania Znaków Towarowych D-Link przekazanych Partnerowi poprzez Program Partnerski VALUE IN PARTNERSHIP+.

Prawo do audytu

Z zastrzeżeniem uzasadnionych wymogów bezpieczeństwa i ochrony Partnera, D-Link może, po przekazaniu pisemnego powiadomienia z wyprzedzeniem dziesięciu (10) dni roboczych, przeprowadzić audyt dokumentów i siedziby Partnera. Audyt jest przeprowadzany wyłącznie w celu sprawdzenia przestrzegania wymagań niniejszej Umowy i Programu VALUE IN PARTNERSHIP+ włączając, między innymi, wymagania Programu Certyfikacji. D-Link zachowuje prawo do przeprowadzenia takiego audytu raz na kwartał. Audyt zostanie przeprowadzony na koszt D-Link i w trakcie normalnych godzin pracy Partnera. Informacje udostępnione w czasie audytu będą podlegały zapisom o poufności zawartym w niniejszej Umowie.

Postanowienia różne

Partner nie może scedować ani przenieść niniejszej Umowy, w całości ani w części, jak również żadnych swoich praw ani zobowiązań w zakresie niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody D-Link, przy czym taka zgoda będzie udzielona według wyłącznego uznania D-Link. Wszelkie próby cesji bez takiej pisemnej zgody będą nieskuteczne. D-Link może scedować swoje prawa i zobowiązania w zakresie niniejszej Umowy na swój podmiot stowarzyszony lub w związku z fuzją lub innym połączeniem spółek lub sprzedażą wszystkich lub znaczącej części swoich aktywów, jeśli w wyniku takich działań nie pozostanie autonomiczną jednostką.

Niniejsza Umowa, z uwzględnieniem, bez ograniczeń, tych części Portalu dla Partnerów, które odnoszą się do Programu Partnerskiego VALUE IN PARTNERSHIP+, które są zawarte w niniejszej Umowie, stanowi całość porozumień i umowy między stronami w zakresie objętym niniejszą Umową i zastępuje wszelkie umowy między stronami odnoszące się do jej przedmiotu. Z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsza Umowa stanowi inaczej, Umowa ta może być zmodyfikowana lub zmieniona jedynie poprzez pisemny aneks podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

Zrzeczenie się wyegzekwowania praw w związku z niewykonaniem zobowiązania w zakresie niniejszej Umowy lub jednego z warunków niniejszej Umowy nie będzie uznane za zrzeczenie się jakichkolwiek innych warunków, ale ma zastosowanie wyłącznie do przypadku, którego takie zrzeczenie się bezpośrednio dotyczy. Wykonanie jakichkolwiek praw lub środków uwzględnionych w niniejszej Umowie nie jest ograniczone prawem wykonania jakichkolwiek innych praw lub środków uwzględnionych obowiązującym prawem, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsza Umowa wyraźnie to ogranicza.

W przypadku, gdy zapis niniejszej Umowy uznany został za nieważny, niezgodny z prawem lub niemożliwy do wyegzekwowania, ważność, zgodność z prawem i możliwość wyegzekwowania pozostałych zapisów pozostaną niezmienione ani nieosłabione, a strony uzgodnią zastąpienie takiego nieważnego lub niemożliwego do wyegzekwowania zapisu zapisem ważnym i możliwym do wyegzekwowania o podobnej intencji i skutku gospodarczym.

Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna przed drugą stroną za wszelkie domniemane straty lub szkody wynikające z opóźnienia w wykonaniu spowodowanego działaniami innych podmiotów, działaniami władz cywilnych lub wojskowych, priorytetami rządowymi, trzęsieniem ziemi, pożarem, powodzią, epidemią, kwarantanną, kryzysem energetycznym, strajkiem, konfliktami pracowniczymi, wojną, zamieszkami, wypadkiem, niedostatkiem, opóźnieniem w transporcie lub inną przyczyną pozostającą poza rozsądnie pojętą kontrolą strony spóźniającej się.

Strony niniejszej Umowy są niezależnymi podmiotami gospodarczymi i nie będą uznawane za partnerów, podmioty prowadzące wspólne przedsięwzięcie lub przedstawicieli drugiej strony. Niniejsza Umowa będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i wszelkie spory z nią związane będą im podlegały, z wyłączeniem zasad prawa kolizyjnego. Sądy angielskie mają wyłączną właściwość rozstrzygania sporów między stronami wynikających lub powiązanych z niniejszą Umową.

Z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsza Umowa stanowi inaczej, wszystkie koszty i wydatki poniesione w powiązaniu z niniejszą Umową i transakcjami rozważanymi w niniejszej Umowie zostaną zapłacone przez stronę, która poniosła te koszty i wydatki.

Oryginał niniejszej Umowy został sporządzony w języku angielskim i językiem nadrzędnym dla niniejszej Umowy jest język angielski. Partner niniejszym zrzeka się i zobowiązuje do nieubiegania się o prawo do przedstawienia niniejszej Umowy w innym języku odpowiadającym miejscu prowadzenia działalności przez Partnera.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

Poprzez uczestnictwo w niniejszym Programie Partnerskim wszyscy Uczestnicy zgadzają się na bycie związanymi niniejszymi Warunkami oraz decyzjami D-Link, które są ostateczne i wiążące. Niezastosowanie się do niniejszych Warunków i próba działania w sposób, który jest niezgodny z intencją niniejszych Warunków przez Partnera może doprowadzić do zamknięcia konta w Programie Partnerskim VALUE IN PARTNERSHIP+ na mocy decyzji D-Link lub jego upoważnionych przedstawicieli, według ich wyłącznego uznania.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie, jeżeli postanowienia prawne lub umowne pozwalają nam to robić, jeżeli mamy uzasadniony interes lub klient wyraził uprzednią zgodę na takie przetwarzanie. Bez względu na powyższe zapisy, nie zamierzamy w żaden sposób zbierać danych osobowych związanych z kimkolwiek, kto nie osiągnął pełnoletności.

Jeżeli klienci wyrazili swoją zgodę na otrzymywanie newsletterów lub innych komunikatów marketingowych, możemy wykorzystać ich dane do wysłania im informacji marketingowych, włącznie z informacjami o promocjach, nadchodzących wydarzeniach i wiadomościami o produktach i usługach oferowanych przez nas lub naszych zaufanych partnerów, które według naszego uznania mogą być interesujące dla klientów. Klienci mogą zrezygnować z subskrypcji dowolnej z naszych list.

Poprzez zgodę na niniejszą Umowę potwierdzam także, że jestem upoważnionym przedstawicielem i mam prawo zaakceptować warunki niniejszego Programu w imieniu mojej firmy.

Szczegółowe informacje na temat Polityki Prywatności D-Link Europe znaleźć można na stronie eu.dlink.com/Privacy.