Politika náhrady produktů D‑Link na základě autorizace žádosti o vrácení produktu (RMA)

Tato Politika stanoví postup, kterým můžete vrátit vadné produkty D-Link a společnost D-Link (Europe) Limited se sídlem v prvním patře budovy Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, England, HA4 6QE (registrační číslo 03062020) (dále jen „D-Link“) poskytne náhradu vadných produktů D-Link v rámci záruky (v souladu se zákonnými právy, která můžete mít jako „spotřebitel“ v souvislosti s vadnými nebo fungujícími produkty).

D-Link má za cíl poskytovat svým zákazníkům spolehlivé produkty D-Link s uváděnými parametry prostřednictvím autorizovaných prodejců D-Link. Politikou společnosti D-Link je plnit záruční podmínky našich produktů a poskytovat služby zákaznické podpory (včetně nahrazení vadných produktů D-Link na základě této Politiky a v souladu s ní) v rozsahu povoleném zákonem, ale bude tak činit pouze pokud jde o produkty D-Link: (a) zakoupené od autorizovaných evropských prodejců D-Link; (b) s platným sériovým číslem D-Link; a (c) pro které máte platnou účtenku nebo doklad o koupi (dále jen „Produkt D-Link“). V rozsahu povoleném zákonem nebude společnost D-Link respektovat žádné záruky na Produkt D-Link ani poskytovat žádné související služby podpory zákazníků pro Produkty D-Link, které nesplňují tato kritéria, tj. nejsou to Produkty D-Link definované pro účely uplatňování této Politiky. 

Pokud chcete uplatnit reklamaci na základě této Politiky RMA náhrady nebo máte nějaké dotazy týkající se tohoto procesu, musíte se obrátit na náš Tým zákaznické podpory. Když uplatňujete reklamaci v rámci této Politiky RMA náhrady, musíte potvrdit svůj souhlas s následujícími podmínkami (bez ohledu na zvolený způsob vracení produktu na základě RMA).  

Tým zákaznické podpory se bude snažit vyřešit s vámi závadu přes telefon/e-mail/chat. Pokud závada i přes tyto snahy přetrvává, může náš Tým podpory zákazníků iniciovat proces RMA pro další prozkoumání závady. Tento proces RMA náhrady produktu bude probíhat pouze v případě, že náš zástupce zákaznické podpory usoudí, že daný Produkt D-Link je vadný a vyžaduje další kontrolu.   

D-Link si vyhrazuje právo tuto Politiku RMA náhrady kdykoli bez předchozího upozornění změnit. V případě, že dojde k nějakým změnám, bude revidovaná Politika RMA náhrady zveřejněna na této webové stránce a bude se vztahovat na všechny požadavky na náhradu zadané po datu, kdy byly tyto informace zpřístupněny. Kontrolujte zde uvedené nejnovější informace, abyste se dozvěděli o všech změnách. Mějte na paměti, že žádné takové změny nebudou uplatňovány retrospektivně na již probíhající RMA reklamace.

Typy RMA náhrad produktu D-Link:

D-Link nahradí vadné Produkty D-Link podle jednoho ze tří postupů v závislosti na typu závady, produktu a zákazníka:

1. RMA vrácení/náhrada produktu vadného při dodání 
Produkt D-Link bude považován za „vadný při dodání“ v případě, že zástupce zákaznické podpory zjistí závadu během prvních třiceti (30) dnů od data nákupu Produktu D-Link uvedeného ve vaší platné faktuře/dokladu o koupi. Proces stanovený pod hlavičkou „Proces RMA“ se použije, pokud máte nárok na náhradní produkt v rámci této kategorie (upřesnění viz odstavce 19 až 24) vedle jakýchkoli dalších zákonných práv, která můžete mít.  
 
2. Standardní RMA vrácení/náhrada 
Politika „Standardní RMA vrácení/náhrada“ se uplatní v případě závady uznané zástupcem zákaznické podpory D-Link během záruční doby stanovené v tabulce níže a po prvních 30 (třiceti) dnech od data nákupu uvedeného ve vaší platné faktuře/dokladu o koupi. Proces stanovený pod hlavičkou „Proces RMA“ se použije, pokud máte nárok na náhradní produkt v rámci této kategorie (upřesnění viz odstavce 19 až 24).   

3. Zvýhodněné RMA vrácení/náhrada do následujícího pracovního dne (NBDS) 
Můžete získat nárok na službu „Vrácení/náhrada do následujícího pracovního dne“. To znamená, že můžete požádat o náhradní produkt a D-Link vám ho zašle, jakmile informujete Tým zákaznické podpory o vašem vadném produktu D-Link a zástupce zákaznické podpory D-Link rozhodne, že Produkt D-Link vyžaduje další kontrolu (tj. náhradní produkt odešleme následující pracovní den, jeho doručení však může podléhat zpoždění způsobenému přepravními podmínkami nebo poštovními/kurýrními službami, které D-Link použije pro odeslání vašeho náhradního produktu, a to vždy v souladu s touto Politikou).     

Zvýhodněná služba vrácení/náhrady NBDS je k dispozici pouze pro: (a) Produkt D-Link s pětiletou zárukou a omezenou doživotní zárukou nebo s platnou tříletou prodlouženou zárukou zakoupenou jako doplněk standardní dvouleté záruky; a (b) zákazníky, kteří jsou ochotni poskytnout záruku v podobě vratné předautorizované (předem schválené) platby kreditní kartou v hodnotě náhradního produktu pro případ, že zákazník nevrátí vadný Produkt D-Link nebo když je Produkt D-Link vážně poškozen nebo když je Produkt D-Link nefunkční po neoprávněných úpravách nebo když jej D-Link nikdy neobdržel (takový zákazník je dále označován jako „Oprávněný zákazník služby NBDS“). NBDS není k dispozici pro produkty D-Link s pouze standardní dvouletou zárukou (a za těchto okolností nebude fyzická osoba Oprávněným zákazníkem služby NBDS).         

Informace o nároku na službu zvýhodněné NBDS RMA náhrady najdete v následující tabulce:

Eligibility of D-Link NBDS advanced replacement RMA service

Proces uvedený pod hlavičkou „Proces RMA“ se použije, pokud máte nárok na náhradní produkt v této kategorii (upřesnění viz odstavce 10 až 17).

Podání žádosti o RMA:
 
Před vrácením jakéhokoli produktu je nutné získat jedinečné registrační číslo RMA od zástupce zákaznické podpory D-Link (viz odstavec 3 pod hlavičkou „Proces RMA“). Toto registrační číslo RMA je nezbytné k zajištění správného sledování a odbavení vráceného produktu ve skladu RMA společnosti D-Link. Společnost D-Link si vyhrazuje právo odmítnout vrácené produkty, které nemají registrační číslo RMA. Svoje jedinečné registrační číslo RMA musíte uvádět v každé korespondenci se společností D-Link, která se týká vaší reklamace. Další informace o této položce viz odstavec 6 pod hlavičkou „Proces RMA“. 

Proces RMA

Nevracejte žádný vadný produkt společnosti D-Link dříve, než si promluvíte se zástupcem zákaznické podpory společnosti D-Link, a dodržujete následující postup:
 
1. Obraťte se na zákaznickou podporu D-Link prostřednictvím https://eu.dlink.com/uk/en/support/business-contact a uveďte popis vašeho produktu a povahu závady.  

2. Zástupce zákaznické podpory D-Link se bude snažit vyřešit váš problém na dálku přes telefon/chat/e-mail. Pokud zástupce zákaznické podpory společnosti D-Link usoudí, že je váš produkt vadný a je třeba jej nahradit, musíte poskytnout další informace prostřednictvím samoobslužného portálu společnosti D-Link včetně následujících údajů:

i. Vaše úplné kontaktní informace
ii. Číslo dílu a sériové číslo produktu
iii. Doklad o zaplacení
iv. Údaje o kreditní kartě (toto je vyžadováno pouze pro zvýhodněnou službu NBDS RMA vracení/náhrady, viz odstavce 10 až 17 níže). 

3. Po přijetí a ověření platnosti výše uvedených údajů společností D-Link vám bude zaslán e-mail s kompletními pokyny, jak vrátit vadný Produkt D-Link, včetně vašeho jedinečného registračního čísla RMA. 
 
4. Spolu s pokyny pro vrácení/náhradu vašeho Produktu D-Link dostanete přes e-mail také štítek pro vrácení produktu.

5. Pokud je to možné, vraťte vše, co bylo dodáno spolu s Produktem, vyjma případů, kdy Produkt používá kartu Micro SD nebo pevný disk. V takovém případě si kartu Micro SD / pevný disk ponechejte pro budoucí použití s náhradním produktem.

6. Musíte zajistit, aby byl štítek pro vrácení produktu, připevněný na balíčku obsahujícím vadný Produkt D-Link, jasně viditelný a aby adresa a čárové kódy na tomto štítku nebyly překryty nebo pozměněny. D-Link vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby zjistil propojení mezi zákazníkem / registračním číslem RMA / Produktem D-Link. Pokud však D-Link nemůže ověřit a potvrdit platnost registračního čísla RMA spojeného s balíčkem nebo vás identifikovat jako vlastníka, balíček bude buď vrácen odesílateli na vaše náklady (je-li to možné), anebo v případě, kdy vás o tom může společnost D-Link informovat, si můžete balíček vyzvednout na vlastní náklady (dále označováno jako „Neidentifikované vracené produkty“). 

7. Pokud se strany nedohodnou písemně jinak, D-Link získá veškerá práva k jakýmkoli Neidentifikovaným vraceným produktům 20. pracovní den po jejich obdržení a takovýto Neidentifikovaný vracený produkt bude zlikvidován nebo recyklován v souladu se Směrnicí WEEE. Nebude vám zaslán náhradní produkt a v případě metody „Zvýhodněného RMA vrácení/náhrady s odesíláním do následujícího pracovního dne (NBDS)“ vám může být účtován náhradní produkt.  
 
8. Zašlete balíček na adresu uvedenou na vytištěném štítku. Ujistěte se, že máte uschovanou účtenku anebo doklad o odeslání pro případ, že bude zapotřebí uplatnit reklamaci kvůli ztracenému balíčku.


D-Link RMA Returns

9. Vadný Produkt D-Link můžete také vrátit autorizovanému prodejci společnosti D-Link, od kterého jste produkt zakoupili, za předpokladu, že budete dodržovat prodejní podmínky tohoto prodejce.   

Další podmínky Zvýhodněného RMA vrácení/náhrady s odesíláním do následujícího pracovního dne (NBDS)

10. Následující postup se vztahuje na Produkty D-Link vracené prostřednictvím metody „Zvýhodněného RMA vrácení/náhrady s odesíláním do následujícího pracovního dne (NBDS)“ (kromě postupu uvedeného v odstavcích 1 až 9 výše).

11. Pokud je třeba vyměnit vadný Produkt D-Link metodou NBDS: 

i. autorizovaný zástupce zákaznické podpory společnosti D-Link musí potvrdit, že jste z hlediska této Politiky Oprávněným zákazníkem služby NBDS; 
 
ii. musíte potvrdit svůj souhlas s touto Politikou RMA náhrady (prostřednictvím samoobslužného portálu), pokud se týče služby NBDS (upozorňujeme, že D-Link nebude poskytovat službu NBDS, dokud Oprávněný zákazník služby NBDS neposkytne tento souhlas); a 

iii. musíte do 7 pracovních dnů od vydání příslušného registračního čísla RMA poskytnout prostřednictvím samoobslužného portálu společnosti D-Link údaje o platné kreditní kartě s předem schválenou otevřenou platbou v hodnotě náhradního produktu (dále jako „Předautorizovaná platba“).

12. Pokud bude ověření Předautorizované platby úspěšné, D-Link odešle v tentýž den (případně následující pracovní den) ze svého skladu náhradní produkt s ekvivalentní nebo lepší funkčnosti na adresu uvedenou Oprávněným zákazníkem služby NBDS. D-Link pošle Oprávněnému zákazníkovi služby NBDS e-mail s údaji pro sledování přepravy jeho náhradního produktu. Pokud bude ověření Předautorizované platby neúspěšné, D-Link vás na to upozorní a neodešle žádný náhradní produkt, dokud od vás nezíská platnou předautorizovanou platbu. 

13. Na kreditní kartu s údaji poskytnutými Oprávněným zákazníkem služby NBDS nebudou v souvislosti s registračním číslem RMA reklamace účtovány žádné poplatky, pokud je vadný produkt obdržen společností D-Link do 15 pracovních dnů ode dne odeslání náhradního produktu Oprávněnému zákazníkovi služby NBDS (a D-Link tuto předautorizovanou platbu v plné výši zruší). 

14. Předautorizovaná platba bude účtována na kreditní kartu poskytnutou Oprávněným zákazníkem služby NBDS, pokud D-Link neobdrží vadný produkt do 15 pracovních dnů ode dne odeslání náhradního produktu.  E-mail s připomenutím bude zaslán Oprávněnému zákazníkovi služby NBDS 8. den, kdy D-Link neobdržel vadný Produkt D-Link.

15. Pokud váš původní Produkt D-Link dorazí pozdě, D-Link zruší poplatek za náhradní produkt / vrátí vám peníze za náhradní produkt (pokud je to aplikovatelné) a zaplatíte pouze poplatek za zpoždění ve výši 15 % z celkové hodnoty předautorizované platby.  Pozdní vrácení znamená vrácení v rozmezí 15 až 180 dnů poté, co vám D-Link odešle náhradu.  Pokud váš původní Produkt D-Link dorazí pozdě a můžete prokázat k naší spokojenosti, že vadný produkt byl vrácen včas, ale zpoždění nastalo kvůli problému s poštovní/kurýrní službou, společnost D-Link zruší poplatek za náhradní produkt / vrátí vám peníze za náhradní produkt (podle situace) a nebude účtovat poplatek za zpoždění.  Pokud je reklamovaná závada způsobena vážným poškozením vašeho Produktu D-Link nebo je tento produkt nefunkční po neoprávněných úpravách nebo pokud jej D-Link nikdy neobdrží, bude vám D-Link účtovat hodnotu náhrady na předautorizované kreditní kartě.  

16. Pokud tento postup nemůžete z nějakého důvodu dodržet (ale chcete použít metodu „Zvýhodněné RMA vrácení/náhrada s odesíláním do následujícího pracovního dne (NBDS)“, kontaktujte Zákaznickou podporu D-Link a společnost D-Link může dle vlastního uvážení souhlasit odchylkami od tohoto procesu.

17. Platnost všech registračních čísel RMA vyprší (a Oprávněný zákazník služby NBDS musí znovu uplatnit nárok na NBDS) během 7 pracovních dnů, pokud Oprávněný zákazník služby NBDS neposkytne platnou záruku v podobě Předautorizované platby kreditní kartou.

18. V rozsahu povoleném zákonem bude záruka náhradního produktu pokračovat ve zbývající záruce původního produktu Oprávněného zákazníka služby NBDS.

Dodatečné podmínky pro metodu „RMA vrácení/náhrada produktu vadného při dodání“ a metodu „Standardní RMA vrácení/náhrada produktu“


19. Pro Produkty D-Link vracené metodou „RMA vrácení/náhrada produktu vadného při dodání“ a „Standardní RMA vrácení/náhrada produktu“ platí následující postup (kromě postupu uvedeného v odstavcích 1 až 9 výše).
 
20. D-Link po obdržení vašeho vadného Produktu D-Link nahradí tento produkt renovovanou jednotkou (jednotkami) s ekvivalentní nebo lepší funkčností. D-Link vám odešle náhradní produkt, jakmile usoudí, že je váš produkt vadný. 
 
21. Pokud nejste „zákazník“ ve smyslu příslušných zákonů nebo pokud vracíte vadný Produkt D-Link do Belgie nebo Polska: (a) u produktů vadných při dodání (DOA) uhradí společnost D-Link veškeré náklady spojené se odesláním vadného Produktu D-Link a dodáním náhradního produktu; a (b) při standardním RMA vrácení/náhradě zaplatí D-Link za dodání náhradního produktu a zákazník zaplatí za vrácení vadného Produktu D-Link. 

22. Pokud jste „zákazník“ ve smyslu příslušných zákonů, zaplatí společnost D-Link veškeré náklady spojené s odesláním vadného Produktu D-Link a dodání náhradního produktu.

23. V rozsahu povoleném zákonem bude záruka náhradního produktu pokračovat ve zbývající záruce původního produktu Oprávněného zákazníka služby NBDS. 

24. Po odeslání náhradního produktu z našeho skladu RMA bude zákazníkovi zasláno e-mailem číslo pro sledování přepravy zásilky.